User Tools

Site Tools


13193-pedro-alexandre-la-gi

Pedro Alexandre là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 1110,078 km², dân số năm 2007 là 18522 người, mật độ 16,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13193-pedro-alexandre-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)