User Tools

Site Tools


13194-pedro-avelino-la-gi

Pedro Avelino là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 952,688 km², dân số năm 2007 là 5463 người, mật độ 5,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13194-pedro-avelino-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)