User Tools

Site Tools


13196-pedro-can-rio-la-gi

Pedro Canário là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 434,04 km², dân số năm 2007 là 22991 người, mật độ 52,97 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13196-pedro-can-rio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)