User Tools

Site Tools


13197-pedro-do-ros-rio-la-gi

Pedro do Rosário là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 1749,866 km², dân số năm 2007 là 21286 người, mật độ 12,16 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13197-pedro-do-ros-rio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)