User Tools

Site Tools


13198-pedro-gomes-la-gi

Pedro Gomes là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 3651,171 km², dân số năm 2007 là 8330 người, mật độ 2,28 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13198-pedro-gomes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)