User Tools

Site Tools


13200-pedro-ii-la-gi

Pedro II là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 1518,186 km², dân số năm 2007 là 36657 người, mật độ 24,15 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13200-pedro-ii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)