User Tools

Site Tools


13205-pedro-os-rio-la-gi

Pedro Osório là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 603,914 km², dân số năm 2007 là 8039 người, mật độ 13,31 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
13205-pedro-os-rio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)