User Tools

Site Tools


13208-pedro-velho-la-gi

Pedro Velho là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 192,707 km², dân số năm 2007 là 14081 người, mật độ 73,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13208-pedro-velho-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)