User Tools

Site Tools


13270-pend-ncias-la-gi

Pendências là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 419,141 km², dân số năm 2007 là 11657 người, mật độ 27,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13270-pend-ncias-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)