User Tools

Site Tools


13316-peritiba-la-gi

Peritiba là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 96,407 km², dân số năm 2007 là 2944 người, mật độ 33,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13316-peritiba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)