User Tools

Site Tools


13317-peritor-la-gi

Peritoró là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 748 km², dân số năm 2007 là 19055 người, mật độ 25,49 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13317-peritor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)