User Tools

Site Tools


13357-petr-polis-la-gi

Petrópolis là một đô thị thuộc bang Rio de Janeiro, Brasil. Đô thị này có diện tích 774,606 km², dân số năm 2007 là 312183 người, mật độ 400,5 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
13357-petr-polis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)